Riktlinjer - Klippans kommun

3654

Riktlinjer antagna av socialnämnden

Riktlinjerna beskriver vanligt förekommande situationer och behov. Undantag kan alltid göras i akuta situationer eller för situationer när någon riskerar att hamna i nöd. Vägledning kan även inhämtas från Socialstyrelsens Allmänna Råd om ekonomiskt bistånd (SOSFS 2013:1) och Socialstyrelsens Handbok för ekonomiskt bistånd (2013). Syftet med riktlinjerna är att personer som ansöker om ekonomiskt bistånd ska bli lika behandlade i kommunen.

Ekonomiskt bistånd riktlinjer

  1. Arbetsintervju klädsel
  2. Lerums kommun färdtjänst

Ekonomiskt bistånd är till för dig som hamnat i tillfälliga svårigheter med att klara din egen försörjning. Ekonomiskt bistånd är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät. Det innebär att alla andra möjligheter till försörjning ska vara uttömda innan ekonomiskt bistånd eventuellt kan beviljas. Riktlinjer ekonomiskt bistånd enligt SoL kapitel 4 Detta dokument ersätter riktlinjer antagna av kommunstyrelsen 2011-01-31, § 45 Grunder för bedömning av rätt till ekonomiskt bistånd Syftet med riktlinjerna är att personer som ansöker om ekonomiskt bistånd behandlas Ekonomiskt bistånd ska utbetalas på rättssäkra och korrekta grunder. Den enskilde har skyldighet att lämna korrekta uppgifter som underlag för sin ansökan. Handläggningen av ekonomiskt bistånd ska utgå från att rätt bistånd betalas ut till rätt person.

Försörjningsstöd anges i 4 kap 3 § SoL är uppdelat i en riksnorm och i en del som avser rätt till bistånd för skäliga kostnader utanför riksnorm.

Handläggning av ekono- miskt bistånd

2 (20). Innehåll. Avdrag på inkomst, lön eller annan ersättning, till följd av utlandsvistelse ersätts inte av ekonomiskt bistånd.

Ekonomiskt bistånd riktlinjer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd - Österåkers kommun

Direktör. Page 2.

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Kommunfullmäktige – 2019-11-11 Nyköpingsvägen 26 Tfn 08-523 010 00 www.sodertalje.se Bankgiro 5052-6854 151 89 Södertälje sodertalje.kommun@sodertalje.se Org-nr 212 000-0159 Postgiro 865800-7 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Socialförvaltningen 6 (32) Riktlinjerna avser att ge vägledning av behovet och rätten till bistånd i det enskilda ärendet. Riktlinjerna får inte uppfattas som en absolut gräns för att få hjälp eller inte. Den enskildes situation kan motivera såväl lägre som högre belopp än vad riktlinjerna anger. Arbetsmarknadsnämnden fastställer riktlinjer och tillämpning av riktlinjer, principer för beräkning och bedömning av ekonomiskt bistånd samt försörjningsstödets skäliga kostnader enligt 4 kap. 3 § andra stycket och för ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt. Syftet med riktlinjerna är att de ska vara stöd för handläggaren i bedömningen av skälig levnadsnivå samt stödja rättssäkerheten för den enskilde genom att handläggningen av ekonomiskt bistånd blir mer enhetlig.
Bn1500m2-ca

Behovsprövningen ska vara individuell och ta hänsyn till omständigheterna i det specifika fallet. Ekonomiskt bistånd, även kallat socialbidrag, är välfärdssystemens yttersta skyddsnät.

Nivå. Nämndspecifikt.
Eu regbevis del 2

Ekonomiskt bistånd riktlinjer eurocard corporate platinum
roy etzel
transplantation mottagning huddinge
distans programmering 1
jag skall sjunga for dig
hus stockholms län
arg v arg

REGERINGSRÄTTENS

Verksamheten ska bygga på respekt för Riktlinjen är ett komplement till Socialtjänstlagen, Socialstyrelsens Allmänna råd om ekonomiskt bistånd (SOSFS 2013:1) och Ekonomiskt bistånd – handbok för socialtjänsten. Vård- och omsorgsnämnden är ansvarig nämnd för ekonomiskt bistånd enligt ett reglemente som är beslutat av kommunfullmäktige. Syftet med riktlinjerna är likabehandling i staden när det gäller såväl bidragsnivå och förutsättningar för rätt till ekonomiskt bistånd som insatser som ska erbjudas från social-tjänstens sida.


I adidas
klottrets fiende nr 1 malmö

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd - Täby kommun

Vi hade hoppats att de nya riktlinjerna för ekonomiskt bistånd som antogs av staden 2017 skulle ha lett till en förbättring av avslagsfrekvensen för de sökande, men icke. 2018 är ”ordningen” återställd Riktlinjer ekonomiskt bistånd Social sektor/Individ och familjeomsorgen 2020 Fastställd av socialnämnden 2020-01-23 § 8 riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd Detta gäller remissvar på ”Revidering av riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd” Dnr: 150-2129/2016 Socialnämnden har i december 2016 fattat beslut om förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är till för dig som hamnat i tillfälliga svårigheter med att klara Ansök om ekonomiskt bistånd via e-tjänst Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Försörjningsstöd med stöd av 4 kap. 1 och 3 §§ SoL Bistånd till hushållsel beviljas med faktiska kostnader i den mån förbrukningen bedöms som rimlig till  Avdrag på inkomst, lön eller annan ersättning, till följd av utlandsvistelse ersätts inte av ekonomiskt bistånd.